Wydziałowe Rady Studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydziałowe Rady Studentów

Czym jest Wydziałowa Rada Studentów (WRS)? 

Podstawowym organem Samorządu na szczeblu Wydziału. Zakres działania WRS jest bardzo szeroki. Na swoim macierzystym Wydziale członkowie Rady Studentów zajmują się między innymi organizowaniem wydarzeń (szkolenia, integracje, wyjazdy, otrzęsiny, dni wydziałowe i wiele, wiele innych) czy też opiniowaniem nowych zmian regulaminowych, bądź też w zakresie programów kształcenia. Zazwyczaj Rada Studentów zawiera od kilku do kilkunastu członków, którzy dzielą swoje zadania miedzą sobą tak, by były one wykonywane jak najefektywniej. Czasami też Wydziałowe Rady Studentów współpracują między sobą, tworząc wydarzenia o większej skali, takie jak ColorDay PG czy też Bieg w Szpilkach. Warto pamiętać, że każda Rada Studentów danego Wydziału posiada własne, charakterystyczne dla niej projekty. Najlepiej zapoznać się z działalnością Twojego WRSu, wchodzą na jego stronę, czy to na portalu facebook.com, czy też poprzez link, który jest podany w panelu po prawej. ("Na skróty")

Jakie obowiązki mają członkowie WRS? 

Organizowanie wydarzeń kulturalnych, integracyjnych oraz naukowych. Stały dialog z Władzami Wydziału. Proponowanie nowych inicjatyw i realizacja ich. Dbanie o poprawę jakości kształcenia na Wydziale. I przede wszystkim szybkie reagowanie na bieżące problemy studentów Wydziału. Jest to aktywna praca przez cały rok! 

Podstawa prawna funkcjonowania organu

Dział IV - Organy samorządu na szczeblu wydziału

Rozdział I - Wydziałowa Rada Studentów

§63

Wydziałowa Rada Studentów jest właściwym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów na stopniu wydziału.

§64

1. WRS powoływana jest spośród studentów danego wydziału z zachowaniem przepisów Ordynacji. 
2. Liczbę członków WRS określa ustępujący WRS w drodze uchwały.

§65

Zasady działania WRS określa jej regulamin.

§66

Do kompetencji WRS należy podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu Studentów na szczeblu wydziału, w szczególności: 
1. reprezentowanie studentów wydziału przed władzami wydziału, 
2. wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia, 
3. proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej, 
4. wybieranie przedstawicieli studentów organów powołanych przez Radę Wydziału spośród wszystkich studentów danego Wydziału, 
5. wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu określonych w Regulaminie.

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 listopada 2019 roku.