Regulaminy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulaminy

Samorząd studentów

Art. 110 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki.
2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
1) przewodniczącego; 2) organ uchwałodawczy.
3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni.
6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium elektorów.
7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat.
8. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.
9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Art. 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach
studenckich.
2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie
informuje rektora.
3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem
studiów lub regulaminem tej organizacji. Przepisy art. 110 ust. 8 zdanie drugie
i trzecie stosuje się.
4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację
studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.
5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych
organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających
wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te
przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym
roku akademickim.

Regulamin SSPG (OBOWIĄZUJĄCY od 22.11.2019)

Regulamin Posiedzeń PSPG (OBOWIĄZUJĄCY od 22.11.2019)

Ordynacja Wyborcza (OBOWIĄZUJĄCA od 14.12.2019)

Regulamin Komisji Prawno-Rewizyjnej (OBOWIĄZUJĄCY od 16.05.2020)

Regulamin Rady Przewodniczących (OBOWIĄZUJĄCY od 16.05.2020)

Regulamin SSPG (NIEAKTUALNY)

Regulamin rejestracji i funkcjonowania organizacji uczelnianych Politechniki Gdańskiej