Senat PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Senat PG

Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni, który podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów. Może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej uczelni.

Senat tworzą: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, przedstawiciele uczelni współpracujących, a także przedstawiciele środowiska studenckiego.

§ 29 ust. 1 Statutu Politechniki Gdańskiej
W skład senatu wchodzą:
(…)
3) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu, przy czym każda z
tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 1 przedstawiciela;

Przedstawiciele Studentów w Senacie PG

lic. Paulina Chobot (WZiE)
lic. Roksana Gostomska (WZiE)
Oliwia Hauchszulz (WA)
Dorota Nagórska (WILiŚ)
Aleksandra Paluch (WILiŚ)
Agnieszka Skotnicka (WFTiMS)
Marek Szaruga (WIMiO)
mgr inż. Ignacy Rogoń (SD)  

Do pobrania