Co powinno być zawarte w karcie przedmiotu?

Karta przedmiotu powinna składać się z opisu przedmiotu, który uwzględnia w szczególności: założenia i cele przedmiotu, efekty uczenia się, punkty ECTS, wymagania wstępne, formy zajęć, metody oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się, treści programowe, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, szczegółowe zasady zaliczania przedmiotu oraz nazwisko nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot oraz pozostałe osoby prowadzące przedmiot.

Gdzie mogę zgłosić brak karty przedmiotu na moja.pg lub na ects.pg.edu.pl?

Brak karty przedmiotu można zgłosić do Wydziałowej Rady Studentów, Rzecznika Praw Studenta oraz Zastępcy Przewodniczącego SSPG ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia.

Czy istnieje minimalny procent studentów, który musi zdać egzamin, aby był on ważny?

Nie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu egzaminu lub prowadzenia przedmiotu można złożyć wniosek przez Rzecznika Praw Studenta o egzamin komisyjny.

Czy jako studentka zarządzania inżynierskiego (I st.) mogę aplikować na studia drugiego stopnia zaocznie na kierunek informatyka?

Tak, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można brać udział w rekrutacji na drugi stopień studiów. W rekrutacji brany jest pod uwagę stopień pokrewieństwa kierunku oraz średnia ze studiów.
Stopień pokrewieństwa kierunków

Jak to wygląda ze zwolnieniami z ćwiczeń/lab/wykładów? Czy jeśli mam zwolnienie lekarskie i wyślę je do prowadzącego zajęcia to muszę je później jakoś odrabiać czy nie?

Ćwiczeń oraz wykładów nie trzeba nadrabiać. Zajęcia laboratoryjne natomiast powinny być nadrobione, można w tym celu umówić się z prowadzącym na termin innej grupy, która przerabia ten sam temat lub uzgodnić termin w sesji/sesji poprawkowej.

Od kiedy formalnie jest się studentem?

Studentem formalnie jest się od złożenia ślubowania na moja.pg.

Do kogo i jak złożyć wniosek o rezygnacji ze studiów?

Wniosek o rezygnacje ze studiów należy złożyć osobiście w dziekanacie lub drogą pocztową na adres wydziału. Takie pismo należy zaadresować do Dziekana wydziału, nie istnieje wzór podania.

Kiedy się płaci za powtarzanie przedmiotu?

Opłaty należy wpłacać, zgodnie z fakturami sprzedaży widocznymi w systemie moja.pg. W przypadku studiów stacjonarnych terminy płatności nie mogą przekraczać:

  • w semestrze zimowym 15 października,
  • w semestrze letnim 31 marca,

czyli płaci się przed rozpoczęciem semestru, w którym będzie się go powtarzać.

Kto ustala zasady zaliczenia przedmiotu?

Zasady zaliczenia przedmiotu ustala prowadzący odpowiedzialny za przedmiot. Można je zobaczyć w karcie przedmiotu, która znajduje się w katalogu ects na stronie PG, powinny one zostać przedstawione na pierwszych zajęciach. Dodatkowo nie mogą one ulec zmianie w trakcie semestru. https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties

Czy jak się ma certyfikat z języka to można nie uczęszczać na zajęcia?

Posiadanie jakichkolwiek certyfikatów językowych nie zwalnia z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Nie powoduje to też zaliczenia języka obcego.

Jak studiuję jeden kierunek na PG, a chcę zacząć kolejny, to normalnie biorę udział w rekrutacji?

Tak, nie musisz ponownie zakładać konta w moja.pg. Wystarczy przejść do sekcji “Rekrutacja”.

Czy za studia niestacjonarne płaci się za cały semestr z góry, czy co miesiąc?

Za studia niestacjonarne płaci się za cały semestr.

Gdzie można sprawdzić zasady zaliczenia przedmiotu?

Wszystkie informacje na temat zasad zaliczenia przedmiotu znajdują się w Karcie Przedmiotu - która znajduje się na moja.pg w zakładce przedmioty oraz na https://ects.pg.edu.pl/.

Kiedy można wyjechać na Erasmusa?

Na Erasmusa może wyjechać student, który ukończył przynajmniej pierwszy rok na studiach I stopnia oraz nie posiada długu ECTS i nie panują ograniczenia dot. swobodnego przemieszczania się..

Jak i kiedy zapisać się na wf?

Zapisy na wf zaczynają się na początku semestrów z wf-em. Są one prowadzone w pierwszy dzień zajęć na miejscu, w Centrum Sportu Akademickiego PG.

Czym się różnią godziny dziekańskie od rektorskich i co to właściwie jest?

Godziny dziekańskie/rektorskie są godzinami wolnymi od zajęć ustanowionymi przez dziekana danego wydziału/rektora. Godziny dziekańskie obejmują wówczas tylko ten wydział, którego dziekan je ustanowił, natomiast godziny rektorskie obejmują wszystkich studentów. Godziny dziekańskie nie zwalniają z zajęć laboratoryjnych, godziny rektorskie już tak.

Czy wnioski powinno pisać się ręcznie czy na komputerze? Czy do każdego pisma jest wzór?

Wnioski lepiej pisać na komputerze, a wydrukowany wniosek podpisać. Wnioski, które mają swoje wzory znajdują się na moja.pg w zakładce “Dokumenty” w sekcji “Wydruki”i. Pozostałe należy stworzyć samemu.

Czy można jakoś obniżyć opłatę za warunek? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

Tak, wniosek o obniżenie opłaty znajduje się na moja.pg - jest to wniosek o rozpatrzenie sprawy do rektora.

Czy jak nie zaliczę przedmiotu, ale przed semestrem, gdzie miałem go zaliczyć zrezygnuje ze studiów, to i tak muszę płacić za przejście warunkowe na kolejny semestr?

Nie, w przypadku rezygnacji nie trzeba ponosić opłat za przedmioty.

Czy wykłady są obowiązkowe?

Tak, wszystkie zajęcia są obowiązkowe, ale na wykładach w przeciwieństwie do pozostałych form zajęć prowadzący może, ale nie musi sprawdzać obecności.

Czy w trakcie studiów mogę zmienić tryb ze stacjonarnych na niestacjonarne?

Tak. W celu zmiany trybu/kierunku studiów należy złożyć wniosek do dziekanatu nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem semestru zaadresowany do Dziekana wydziału.

Czy osoby ze studiów niestacjonarnych też mogą starać się o stypendia?

Osoby ze studiów niestacjonarnych także mogą ubiegać się o stypendia.  
https://pg.edu.pl/dss/stypendia

W jakich sytuacjach w przypadku przepisania się z innej uczelni na PG mogę przepisać oceny z przedmiotów?

Oceny z przedmiotów za zgodą dziekana można przepisać, gdy posiadają one takie same efekty uczenia się - są one opisane w karcie przedmiotu.

Czy opłaty za poprawianie przedmiotu mogą się zmieniać w trakcie studiów?

Nie, stawka godzinowa za poprawiany przedmiot jest stała w całym toku studiów.

Kto wydaje decyzje odnośnie urlopu dziekańskiego?

Urlopu udziela dziekan na wniosek studenta, złożony w systemie moja.pg.

Ile trwa urlop dziekański?

Urlop dziekański trwa semestr lub rok. Rektor może, w uzasadnionych przypadkach, udzielić urlopu na okres dłuższy niż jeden rok (urlop długoterminowy).

Czy mam prawo wglądu do egzaminu?

Tak, zgodnie z Regulaminem studiów student ma prawo do wglądu do swoich prac w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Jakie są możliwe kary, które może otrzymać prowadzący w wyniku decyzji komisji dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich?

Karami dyscyplinarnymi jakimi może otrzymać Nauczyciel Akademicki są:

  • upomnienie;
  • nagana;
  • nagana z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%-25% na okres od miesiąca do 2 lat;
  • pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat;
  • pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
  • wydalenie z pracy w uczelni;
  • wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
  • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

Czy jak się poprawia cały rok, to się płaci za poprawianie wszystkich przedmiotów?

W momencie skierowania na poprawianie roku studiów student płaci za wszystkie niezaliczone przedmioty.

Ile razy można poprawiać jeden przedmiot?

Dług punktowy związany z niezaliczeniem przedmiotów z danego semestru powinien być usunięty w ciągu jednego roku. Jeżeli student nie spełni tego warunku, to dziekan podejmuje decyzję o rejestracji studenta na niezaliczony semestr lub o skierowaniu na przerwę przed powtarzaniem semestru lub o skreśleniu z listy studentów, w zależności od rozmiaru długu punktowego i liczby powtarzanych ponownie lub wielokrotnie niezaliczonych przedmiotów.