Kim są?

Każdy akademik Politechniki Gdańskiej posiada swoja Radę Mieszkańców. Jest to trójka osób które zostały wybrane w wolnych wyborach przez mieszkańców danego akademika. Odpowiadają one przede wszystkim za organizacje życia społeczności akademickiej. Co to oznacza? Zajmują się każdą sprawą dotyczącą akademika i jego mieszkańców, tak aby żyło się łatwiej i lepiej. 

Jakie mają obowiązki?

Obowiązki Rady Mieszkańców to ciężki kawałek chleba. To oni przede wszystkim kontaktują się z kierownikami osiedla studenckiego, załatwiają sprzęt na siłownie czy też negocjują warunki korzystania z sali imprez. Odpowiadają oni także za przydział pokoi na rok akademicki: liczenie punktów i rozpatrywanie wszystkich wniosków, skarg oraz zażaleń od swoich kolegów. Zajmują się wszystkimi bieżącymi sprawami dotyczącymi studentów jakie napotkają w domu studenckim zarówno podczas roku akademickiego jak i wakacji.

Podstawa prawna funkcjonowania organu

Dział V - Rada Mieszkańców Domów Studenckich, Rada Osiedla

§75

1. RM jest organem uchwałodawczym Samorządu reprezentującym studentów Uczelni mieszkających w DS.

2. Organem wykonawczym RM jest jej Przewodniczący.

3. Poszczególne RM delegują swojego przedstawiciela do RO.

4. Do kompetencji RM należy w szczególności:

1) opracowanie w porozumieniu z Administracją DS i wdrażanie wewnętrznych zasad funkcjonowania danego DS, 2) dbanie o sprawy DS, 3) kontakt i reprezentowanie mieszkańców przed Administracją DS, 4) współpraca z administratorami SKOS (Sieci Komputerowej Osiedla Studenckiego) w celu  rozwoju sieci komputerowej DS, 5) rozdział pomieszczeń w DS, 6) wydawanie wiążącej opinii odnośnie działalności administratorów SKOS. Opinia ta może być w uzasadnionych przypadkach zmieniona przez RO.

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 listopada 2019 roku.