Art. 110 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni.

Zasady ubiegania się o środki z budżetu SSPG

Sposób składania wniosków finansowych poprzez system eSSPG

Sprawozdania finansowe Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej