Akademiki na rok akademicki 2021/2022

  English version below

Akademiki na rok akademicki 2021/2022

Wnioskowanie o miejsce w akademiku

 

Terminy

Etap I - dla aktualnych studentów

24 maja - 6 czerwca - składanie wniosków
16 czerwca - publikacja wyników

Etap II - odwołania od wyników etapu I

17-20 czerwca - składanie odwołań
28 czerwca - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań

Etap III - dla nowoprzyjętych studentów

29 lipca - 9 sierpnia - składanie wniosków
13 sierpnia - publikacja wyników

Etap IV - odwołania od wyników etapu II

16-18 sierpnia - składanie odwołań
23 sierpnia - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań

Etap V

Etap ten przeznaczony jest dla studentów, którzy nie wnioskowali o akademik w poprzednich etapach, nie otrzymali miejsca lub są niezadowoleni z przyznanego akademika. We wniosku jest do wyboru opcja pozostania w przyznanym akademiku, w przypadku nieotrzymania preferowanego numeru DS.

1 lipca - 3 września - składanie wniosków
10 września - publikacja wyników rozpatrzonych wniosków studentów, którzy we wcześniejszych etapach otrzymali niepreferowany akademik
17 września - publikacja wyników rozpatrzonych wniosków studentów, którzy nie wzięli udziału w poprzednich etapach lub nie otrzymali miejsca

 

Jak zawnioskować o miejsce?

Wnioski należy składać przez platformę MojaPG w zakładce Stypendia -> Wnioskuj o świadczenie. Wniosku nie trzeba drukować, podpisywać, ani nigdzie przynosić. Kliknięcie WYŚLIJ jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. otrzymania dodatkowych punktów (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu) lub udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

 

Kryteria przyznawania miejsc

1. Studenci otrzymujący stypendium socjalne w maju 2021 r.
2. Studenci, którzy zdobędą najwięcej punktów obliczonych wg wzoru: pktkm+ pktstaż + pktniep + pktdziecko.

W dużym uproszczeniu, kilometrówka, czyli odległość miejsca zamieszkania od uczelni ma duży wpływ na ilość punktów. Dzięki temu nie trzeba dokumentować sytuacji materialnej, przynosić stosów papierów itd. W ubiegłym roku miejsc wystarczyło dla wszystkich chętnych!

 

Kaucja

Kaucja na kolejny rok akademicki wzrasta z 300 zł do 400 zł. Wpłacenie kaucji lub uzupełnienie wpłaconej wcześniej kaucji do pełnej kwoty 400 zł w odpowiednim terminie jest konieczne, aby nie stracić otrzymanego miejsca lub aby to miejsce w ogóle dostać (V etap).

Terminy wpłaty kaucji

do 31 lipca - studenci, którzy otrzymali miejsce w I lub II etapie
do 31 sierpnia - nowoprzyjęci studenci, czyli osoby, które otrzymały miejsce w III lub IV etapie
do 3 września - studenci, którzy biorą udział w V etapie
do dnia zakwaterowania - pozostali studenci

 

Rezygnacja

Z przyznanego miejsca w akademiku można zrezygnować do dnia 7 września. Miejsca nieprzyznane w etapach I-IV oraz pozyskane w wyniku rezygnacji zostają rozdzielone w V etapie. 

 

 

Wnioskowanie o konkretny pokój w akademiku

O pokój wnioskują wyłącznie studenci, którzy otrzymali już miejsce w akademiku w I lub II etapie.

W kolejnym roku akademickim w Domu Studenckim nr 2 dostępne będzie 110 pokoi jednoosobowych oraz 110 pokoi dwuosobowych.

 

Terminy

29 czerwca - 8 lipca - składanie wniosków o konkretny pokój
20 lipca - publikacja wyników
21-23 lipca - składanie odwołań
28 lipca - publikacja ostatecznych wyników

 

Jak zawnioskować o konkretny pokój?

Rozdziałem pokoi na rok akademicki zajmują się Rady Mieszkańców akademików, czyli studenci. Wniosek (Załącznik nr 8g do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej) należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie, a następnie wysłać mailowo do RM przyznanego akademika w odpowiednim terminie. Wniosek musi być wysłany z adresu politechnicznego!

Adresy mailowe Rad  Mieszkańców

rm.ds1@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 1
rm.ds2@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 2
rm.ds3@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 3
rm.ds4@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 4
rm.ds5@pg.edu.pl - w Domu Studenckim nr 5 obecnie nie ma Rady Mieszkańców (akademik świeżo po remoncie), miejsca zostaną rozdzielone przez Zastępcę Przewodniczącego SSPG ds. socjalnych lub przez osobę wyznaczoną. Adres mailowy niezmiennie funkcjonuje.
rm.ds6@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 6
rm.ds7@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 7
rm.ds8@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 8
rm.ds9@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 9
rm.ds10@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 10

 

Dokumentowanie działalności

Aby otrzymać dodatkowe punkty za działalność na rzecz uczelni, należy wpisane we wniosku aktywności udokumentować. Wystarczy wysłać razem z wnioskiem skan aktualnego (a nie np. sprzed roku) zaświadczenia.

 

Pytania i odpowiedzi

Kto rozdziela miejsca w domach studenckich?

Rozdziałem miejsc w I oraz III etapie zajmuje się Komisja Stypendialna, a w etapach II, IV oraz V - Odwoławcza Komisja Stypendialna. Tam najlepiej kierować pytania!

Jakie mam szanse na pokój jednoosobowy?

Jeśli jesteś nowoprzyjętym studentem - żadne. Pierwszaki nie mają możlwiości wnioskowania o konkretny pokój. Otrzymują miejsca w akademikach po rozdziale pokoi, a jak łatwo się domyślić, jedynki rozchodzą się najłatwiej. Pokój zostanie Ci przydzielony przez portiernię w momencie kwaterowania.
Jeśli jesteś studentem wyższych lat, szanse na otrzymanie wybranego pokoju rosną wraz ze stażem zamieszkania w akademiku i numerem semestru, a także Twoją działalnością na PG oraz w akademiku. Sprawdź za co przyznawane są punkty w Załączniku nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Należy pamiętać, że rozdziałem pokoi zajmuje się tylko i wyłącznie Rada Mieszkańców!

Ile kosztuje mieszkanie w akademiku?

Cennik na kolejny rok akademicki jest załączony na dole niniejszej strony.

Z czego wynikają informacje zawarte w artykule?

Podstawą przedstawionych informacji jest Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, zarządzenie zmieniające ten regulamin (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2021) z powodu COVID-19 oraz Komunikat Prorektora Marka Dzidy. Dokumenty te znajdują się w plikach na dole strony. Informacje pojawiają się na bieżąco również na stronie Działu Spraw Studenckich.

Jakie akademiki będą dostępne w przyszłym roku akademickim?

DS1, DS2 (połowa pokoi zostanie zamieniona na jedynki), DS3, DS4, DS5, DS5Ł, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10. W przyszłym roku nie będzie dostępny DS11.

 

Strona będzie uzupełniana, w zależności od pojawiających się pytań.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dormitories for academic year 2021/2022

Applying for a place in a dormitory

Schedule

Stage I - for current students

24 May – 6 June – submitting the applications
16 June – publication of results

Stage II – appeals from stage I results

17-20 June – submitting the appeals
28 June – publication of results

Stage III – for newly admitted students

29 July – 9 August – submitting the applications
13 August – publication of results

Stage IV - appeals from stage III results

16-18 August - submitting the appeals
23 August – publication of results

Stage V

This stage is intended for students who did not apply for a dormitory in the previous stages, did not receive a place or are dissatisfied with the dorm allocated. In the application, you can choose the option of staying in the assigned dormitory, if you do not receive the preferred DS number.

1 July – 3 September - submitting the applications
10 September - publication of the results of the considered applications of students who didn’t receive the preferred dormitory in the earlier stages
17 September – publication of the results of the considered applications of students who didn’t participate in the previous stages or didn’t receive a place

 

How to apply?

Applications should be submitted via the MojaPG platform in the Scholarships -> Apply for a benefit tab. The application doesn’t have to be printed, signed or brought anywhere. Clicking SEND is equivalent to submitting the application.

A student who would like to attach additional documentation to the application in order to, for example, receive additional points (in accordance with Annexe 3 to the Regulations) or document difficult travel to the university (local students), should send a scan of the documents (or clear photos) to the following address: komisja.stypendialna@pg.edu.pl from your e-mail account in the student.pg.edu.pl domain, titling the message "Documentation, application xxxxx", where "xxxxx" means the number of the application sent in MyGUT. Documents must be uploaded after submitting the application on the MojaPG portal, but no later than 24 hours after submitting the application. Documentation that doesn’t meet these conditions will not be considered.

 

Criteria for the allocation of places

  1. Students receiving a social scholarship in May 2021.
  2. Students who score the most points calculated according to the formula: points (km) + points (living in the dorm) + points (disability) + points (child).
    Where points (km) for foreign students is equal to 1000.
There is no need to document the material situation, bring piles of papers, etc. Last year there were enough places for everyone.

 

Deposit

The deposit for the next academic year increases from 300 zł to 400 zł. It is necessary to pay the deposit or supplement the previously paid deposit up to the full amount of 400 zł until appropriate date in order not to lose the place received or to get it at all (stage V).

Deposit payment deadlines

until July 31 - students who received a place in the I or II stage
until August 31 - newly admitted students, i.e. people who received a place in the III or IV stage
until September 3 - students who take part in the V stage
until check-in - other students

 

Resignation

You can resign from the allocated place in the dormitory until September 7th. The places not awarded in stages I-IV and those obtained as a result of resignation are distributed in the V stage.

 

 

Applying for a specific room in the dormitory

Only students, who have already received a place in the dorm in the I or II stage, apply for a room.

In the next academic year, 110 single rooms and 110 double rooms will be available at the Dormitory no. 2.

 Schedule

29 June – 8 July – submitting the applications for a specific room
20 July – publication of results
21-23 July – submitting the appeals
28 July – publication of final results

 

How to apply for specific room?

The allocation of rooms to the academic year is dealt with by the Residents Councils. The application (Annexe 8g to the Regulations) should be printed, filled in, signed, scanned or taken a clear photo, and then sent by e-mail to the Residents Council of the allocated dormitory within the appropriate time limit. The application must be sent from the student address!

E-mail addresses of the Residents Councils

rm.ds1@pg.edu.pl – Residents Council of the Dormitory no. 1
rm.ds2@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 2
rm.ds3@pg.edu.pl – Residents Council of the Dormitory no. 3
rm.ds4@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 4
rm.ds5@pg.edu.pl - There is no Resident Council in the Dormitory no. 5 presently (the dormitory has recently been renovated), the places will be allocated by the SSPG Vice-President for social affairs or by a designated person. The e-mail address works invariably.
rm.ds6@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 6 rm.ds7@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 7
rm.ds8@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 8
rm.ds9@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 9
rm.ds10@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 10

 

Documenting activities

In order to receive additional points for activities for the university, the activities entered in the application must be documented. It is enough to send a scan of the valid  (not e.g. from a year ago) certificate together with the application. There is no need to document the activities from the dormitory.

 

FAQ

Who is responsible for allocating places in dormitories?

The distribution of places in stages I and III is handled by the Scholarship Committee, and in stages II, IV and V - the Appeal Scholarship Committee.

What are my chances for a single room?

If you are a newly admitted student - none. First year students cannot apply for a specific room. They get rooms in dormitories after room distribution, and as you can guess, single rooms are the easiest to diverge. The room will be allocated to you by the receptionist at the time of check-in.

If you are a student of higher years, the chances of receiving the selected room increase with the number of years of residence in the dormitory and the number of the semester, as well as with your activity at the GUT and in the dormitory. Check for what points are awarded in Annexe 3 to the Regulations of benefits for students of the Gdańsk University of Technology. Remember that the division of rooms is only handled by the Residents Council!

How much does living in the dorm cost?

You can find the price list for the next academic year at the bottom of this site.

What dormitories will be available in the next academic year?

Dormitories no.: 1, 2 (half of the rooms will be converted to single rooms), 3, 4, 5, 5Ł, 6, 7, 8, 9, 10. Dormitory no. 11 won’t be available for the upcoming academic year.

Załączone plikiBrak komentarzy. Bądź pierwszy.