[AKCJA LATO 2021] Akademiki na lato

  English version below

Akademiki na lato 2021

Terminy

24-30 maja - składanie wniosków o miejsce na wakacje
14 czerwca - publikacja wyników
28 czerwca - 4 lipca - kwaterowanie studentów na wakacje
do 23 czerwca - rezygnacje z miejsc otrzymanych na wakacje (późniejsza rezygnacja grozi utratą kaucji)

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioskowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie!

  1. Wydrukuj wniosek będący Załącznikiem nr 8e-w do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.
  2. Wypełnij go i podpisz.
  3. Zrób skan lub wyraźne zdjęcie.
  4. Wyślij plik na adres mailowy Rady Mieszkańców swojego akademika lub na akcjalato@pg.edu.pl (jeśli nie mieszkasz obecnie w akademiku), koniecznie z adresu studenckiego.

Adresy mailowe 

rm.ds1@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 1
rm.ds2@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 2
rm.ds3@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 3
rm.ds4@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 4
rm.ds6@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 6
rm.ds7@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 7
rm.ds8@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 8
rm.ds9@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 9
rm.ds10@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 10
rm.ds11@pg.edu.pl - Rada Mieszkańców Domu Studenckiego nr 11

akcjalato@pg.edu.pl - adres dla osób niemieszkających w akademiku w momencie wnioskowania

 

Akademiki dostępne na wakacje

DS2, DS6, DS10 są dostępne w całości dla studentów

DS8 - połowa miejsc jest dostępna dla studentów, pozostałe miejsca przeznaczone dla turystów

DS3, DS9 - ok. 30 miejsc dostępne dla studentów, pozostałe miejsca przeznaczone dla turystów

Jeśli wybrany akademik jest tylko częściowo dostępny dla studentów, u Rady Mieszkańców dowiesz się, o które pokoje możesz wnioskować.

Mieszkańcy DS2, DS6, DS10 mają pierwszeństwo do otrzymania swojego pokoju na wakacje, jeśli zawnioskują o niego w pierwszej preferencji

 

Kryterium przyznawania miejsc 

Dla każdego wniosku obliczona zostanie liczba punktów, która zadecyduje o otrzymanym miejscu. Punkty przynawne są zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Jeśli we wniosku wpiszesz działalność na uczelni, koniecznie udokumentuj ją stosownym, aktualnym zaświadczeniem. Spełnienie tego warunku jest konieczne do uzyskania dodatkowych punktów. Działalności w obrębie akademika nie trzeba dokumentować.

Wnioskuj o miejsce na miarę swoich możliwości punktowych. Wpisanie we wniosku jedynie trzech najchętniej wybieranych pokoi przez innych studentów grozi ryzykiem otrzymania miejsca zupełnie losowego. Jeśli np. nie masz konkretnych preferencji, ale chciałbyś zamieszkać w pokoju jednoosobowym, możesz wpisać zwyczajnie "jedynka".

 

Kaucja

Kaucja w roku akademickim 2021/2022 wynosi 300 zł.

  • Studenci mieszkający w akademiku nie muszą nic robić. Kaucja wpłacona wcześniej obowiązuje cały czas.
  • Studenci niemieszkający w akademiku muszą wpłacić kaucję przed zawnioskowaniem o miejsce na lato. Potwierdzenie wpłaty jest załącznikiem wymaganym do wniosku.

 

Praktykanci i dyplomanci

Studenci związani z procesem dydaktycznym, czyli przede wszystkim praktykanci i dyplomanci, mają pierwszeństwo do otrzymania miejsca na lato (miejsca ogólnie, a nie konkretnych pokoi). Jeśli spełniasz ten warunek zaznacz wyraźnie we wniosku (rubryka "Jestem uprawniony do niższych opłat"), czy jesteś praktykantem, czy dyplomantem oraz załącz zaświadczenie. 

 

Pytania i odpowiedzi

Kto zajmuje się rozdziałem miejsc na wakacje?

Rada Osiedla, czyli reprezentanci Rad Mieszkańców wszystkich akademików.

Gdzie mogę zadać pytanie/dowiedzieć się więcej?

Pytania dotyczące stricte Akcji Lato prosimy kierować na adres akcjalato@pg.edu.pl. Samorząd Studentów PG zaprasza również do kontaktu poprzez adres akademiki@sspg.pl.

Jakie mam szanse, aby otrzymać miejsce na lato?

Całkiem spore! Mamy do rozdysponowania ok. 1000 miejsc. W roku ubiegłym każdy zainteresowany, który poprawnie wypełnił i złożył wniosek, miejsce na wakacje otrzymał.

Ile kosztuje pobyt w akademiku w wakacje?

Zajrzyj do cennika opłat, dostępnego poniżej.

Co mam zrobić jeśli chcę zamieszkać w akademiku w trakcie wakacji, a nie od ich samego początku?

W trakcie wakacji miejsca będą rozdzielane przez administrację DS, w zależności od ich dostępności. W takim wypadku nie należy składać wniosku zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 

Strona będzie uzupełniana, w zależności od pojawiających się pytań.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dormitories for summer 2021

Schedule

24-30 May – applying for a place in the dorm
14 June – publication of the results
28 June – 4 July – quartering
Till 23 June – possibility to resign from obtained place (you can lose your deposit if you don’t resign in the appropriate date)

 

How to apply?

The application takes place electronically only!

  1. Print the application (Annexe 8e-w to the Regulations For granting benefits for students of Gdańsk University of Technology; in Polish: Załącznik nr 8e-w, Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej
  2. Fill it in and sign it.
  3. Take a scan or a clear photo.
  4. Send the file to the e-mail address of the Residents Council of your dormitory or to akcjalato@pg.edu.pl (if you don’t currently live in the dormitory). Do it necessarily using the student e-mail address.

 

E-mail addresses of the Residents Councils

rm.ds1@pg.edu.pl – Residents Council of the Dormitory no. 1
rm.ds2@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 2
rm.ds3@pg.edu.pl – Residents Council of the Dormitory no. 3
rm.ds4@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 4
rm.ds6@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 6
rm.ds7@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 7
rm.ds8@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 8
rm.ds9@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 9
rm.ds10@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 10
rm.ds11@pg.edu.pl - Residents Council of the Dormitory no. 11

akcjalato@pg.edu.pl – e-mail address for students who don’t currently live in the dorm

 

Dormitories available for the summer

Dormitories no.: 2, 6, 10 – whole dorms destined for students

Dormitory no. 8 – half of the places (about 130) destined for students, rest of the places destined for tourists

Dormitories no.: 3, 9 – about 30 places destined for students

If your chosen dormitory is not fully available for students, you can ask Residents Council about particular rooms available for summer.

Dwellers of Dormitories no.: 2, 6, 10 have priority to get the room which they live during the year in. 

 

The criterion for the allocation of places

For each application, a number of points will be calculated which will determine the place awarded. Annexe 3 to the Regulations For granting benefits for students of Gdańsk University of Technology contains the list of conditions and corresponding points to them.

You can write some general terms in the rubric for preferred rooms e.g. single room, if you are not decided for specific number of room.

 

Deposit

In the academic year 2020/2021 deposit is 300 zł.

Students living in the dormitory don’t have to do anything. The deposit paid before is valid all the time.

Students who don’t live in the dormitory must pay a deposit before applying for a place for the summer. The confirmation of payment is an attachment required to the application.

 

Interns and graduates before thesis defence

Students involved in the didactic process have priority to get a place for summer. If you meet this condition, indicate clearly in the application (“I am entitled to lower fees”; in Polish: “Jestem uprawniony do niższych opłat”) whether you are an apprentice or a graduate student and attach a certificate.

 

FAQ

Who is responsible for distribution places for summer?

The Housing Estate Council, i.e. representatives of Residents Councils of all dormitories.

Where can I get more information?

All questions concerning the so-called Summer Action may be sent to akcjalato@pg.edu.pl. General questions about the dormitories may be sent to akademiki@sspg.pl.

What are the chances of getting place for summer?

We have about 1,000 places to be allocated. Last year, anyone interested, who correctly filled in and submitted the application, received a place for summer.

What is the cost of the dorms for summer?

Check the price list below.

What should I do if I want to live in a dormitory during the holidays, not from the very beginning?

During the holidays, places will be allocated by the Dormitory administration, depending on their availability. In this case, please don't apply as described in the above instructions.

Załączone plikiBrak komentarzy. Bądź pierwszy.