SENAT PG

 
 

Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni, który podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów. Może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej uczelni.

Senat tworzą: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, przedstawiciele uczelni współpracujących, a także przedstawiciele środowiska studenckiego.

§ 29 ust. 1 Statutu Politechniki Gdańskiej
W skład senatu wchodzą:
(…)
3) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu, przy czym każda z
tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 1 przedstawiciela;

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SENACIE PG:

  1. Karolina Matuszewska (WZiE) – Przewodnicząca SSPG
  2. Natalia Dynderz (WIMiO)
  3. Justyna Jodłowska  (WChem)
  4. Bartłomiej Kondrat (WILiŚ)
  5. Szymon Krawczuk (WETI)
  6. Jakub Persjanow (WFTiMS)
  7. Tomasz Słowik (WOiO)

DO POBRANIA: