SENAT PG

 
 

Senat jest najwyższym organem kolegialnym uczelni, który podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów. Może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej uczelni.

Senat tworzą: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, przedstawiciele uczelni współpracujących, a także przedstawiciele środowiska studenckiego.

§ 23. ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej
W skład senatu wchodzą:
(…)
7) wybrani przedstawiciele studentów, w liczbie nie mniejszej niż 10% składu senatu, oraz wybrani przedstawiciele doktorantów, łącznie nie mniej niż 20% składu senatu; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, z tym że doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SENACIE PG:

  1. Jakub Brzoska (WZiE) – Przewodniczący SSPG
  2. Marceli Formela (WETI) 
  3. Szymon Krawczuk (WETI)
  4. Maciej Miniszewski (WETI)
  5. Karolina Matuszewska (WZiE)
  6. Joanna Niesiobędzka (WChem)
  7. Kacper Dybowski (WOiO)
  8. Marta Rutkowska (WOiO)

DO POBRANIA: