Losowanie miejsc parkingowych odbywa się za pośrednictwem formularzy udostępnianych na fanpage’u.

https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPG

 

Zasady udziału w losowaniu:

  1. Każda osoba może wziąć udział w losowaniu na dany rok akademicki tylko raz.
  2. Wylosowane osoby nie mają możliwości odstąpienia, czy odsprzedania swojego miejsca - wjazd na parking wymaga i nie będzie działał bez legitymacji studenckiej
  3. Nad prawidłowością losowania czuwa Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki,  dr hab. inż. Marek Dzida, prof. Uczelni.
  4. Lista wylosowanych osób, które otrzymają miejsce parkingowe, publikowana jest na fanpage’u i stronie internetowej Samorządu,

 

Zasady nadania uprawnień do korzystania z miejsc postojowych:

  1. Należy uiścić opłatę 50 złotych na konto podane wraz z wynikami, wpisując w tytule przelewu: nazwisko, imię i nr indeksu.
  2. Jednocześnie przesłać na adres cerber@pg.edu.pl , wpisując w tytule maila “parking student stacjonarny”, dwa zeskanowane, wypełnione dokumenty:
  3. Studenci, którzy po raz pierwszy otrzymali możliwość korzystania z miejsc postojowych, po przesłaniu maila z dokumentami wymienionymi w pkt. 2, muszą zgłosić się z legitymacją studencką, w celu jej aktywacji do sekretariatu Działu Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej w dni robocze, w godzinach 9-13, nie wcześniej niż 24 godziny od wysłania maila przez studenta zgodnie z pkt 2.
  4. Uprawnienia do korzystania z miejsc postojowych studentów, którzy mieli aktywowane legitymacje studenckie w poprzednich latach akademickich i zostali ponownie wylosowani, zostaną automatycznie wydłużone w dni robocze w godzinach 9-13 (po przesłaniu dokumentów zgodnie z pkt 2).

 

Informacje dotyczące kart uprawniających do wjazdu samochodem na teren Uczelni dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych: