Akty prawne, dokumenty

Art. 160 ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.

Podstawowe akty prawne:

Inne dokumenty: